Chào mừng bạn đến kho tài liệu độc quyền của chúng tôi

Sản phẩm nổi bật sidebar

QUY CHẾ LƯƠNG (Quan trọng)

690.000 ₫ 890.000 ₫

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

300.000 ₫ 490.000 ₫

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

290.000 ₫ 380.000 ₫

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

190.000 ₫ 290.000 ₫

QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT

390.000 ₫ 450.000 ₫

MẪU HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

140.000 ₫ 210.000 ₫

QUY CHẾ ĐIỀU HÀNH

790.000 ₫ 900.000 ₫

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

90.000 ₫ 160.000 ₫