Chào mừng bạn đến kho tài liệu độc quyền của chúng tôi

21 VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

21 VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019
- Quyết định 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.
- Nghị định quy định việc tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (khoản 3 Điều 150);
- Nghị định quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (khoản 9 Điều 154; Điều 157);
- Nghị định quy định về quản lý lao động, hợp đồng lao động(1), kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, tiền lương(2) (khoản 3 Điều 12; khoản 4 Điều 21; điểm d khoản 1 Điều 35; điểm d khoản 2 Điều 36; khoản 3 Điều 51; khoản 4 Điều 46 và khoản 4 Điều 47; khoản 5 Điều 118; khoản 6 Điều 122; khoản 2 Điều 130; Điều 131; khoản 4 Điều 91; khoản 3 Điều 96; khoản 4 Điều 98);
- Nghị định quy định về việc ký quỹ, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động (khoản 2 Điều 54);
- Nghị định quy định về đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (khoản 4 Điều 63);
- Nghị định quy định về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể (khoản 1 Điều 68, khoản 4 Điều 68; khoản 7 Điều 76; khoản 2 Điều 84; khoản 3 Điều 85);
- Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia (khoản 3 Điều 92);
- Nghị định quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi (khoản 5 Điều 107; khoản 7 Điều 113);
- Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình (khoản 2 Điều 161);
- Nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới (Điều 135);
- Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động (khoản 4 Điều 172; khoản 2 Điều 176; khoản 2 Điều 174);
- Nghị định quy định về giải quyết tranh chấp lao động (khoản 2 Điều 184; khoản 6 Điều 185; khoản 2 Điều 210);
- Nghị định quy định về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công (khoản 2 Điều 209);
- Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu (khoản 5 Điều 169);
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia (khoản 2 Điều 92);
- Thông tư quy định về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể (khoản 4 Điều 73);
- Thông tư quy định danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm (khoản 3 Điều 143);
- Thông tư quy định về hợp đồng lao động (khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 21);
- Thông tư quy định danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con (khoản 1 Điều 142);
- Thông tư quy định việc sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc (khoản 4 Điều 145);
- Thông tư quy định danh mục công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên (khoản 3 Điều 147).
Quyết định 24/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 06/01/2020.
-----
Nguồn: Vietnam Employer Rep.
Share: